Regulamin korzystania z serwisu www.galeriainternetowapsb.pl


Definicje:

PSB – Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka Akcyjna, z siedzibą Wełecz 142, 28-100 Busko- Zdrój, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach pod nr KRS 0000015152, NIP: 655-16-40-402, REGON: 290938715, kapitał zakładowy 24.520,00 zł.

Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Serwisu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów zajmujących się prowadzeniem i administrowaniem usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
Serwis– jest to strona internetowa, będąca własnością PSB, umożliwiający Użytkownikom odnajdywanie oferty handlowej w sklepach internetowych Partnerów handlowych Grupy PSB.
Użytkownik – osoba pełnoletnia korzystająca z Serwisu. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Osoba niepełnoletnia może być użytkownikiem Serwisu, o ile zgodę na jej uczestnictwo wyrażą rodzice bądź prawni opiekunowie. 
Partner – Partner handlowy Grupy PSB – właściciel jednego ze sklepów prezentujących swoją ofertę w ramach Serwisu.

I.     Prawa i Obowiązki Użytkownika 


1. Użytkownik 
jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
2.Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

 II. Prawa i obowiązki PSB

 
1. PSB nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów zamieszczonych w Serwisie. PSB zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny. 
2. PSB nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.
3. PSB zastrzega, że stosowany w Serwisie
1.układ i kompozycja stron,
2. nawigacja,
3. elementy graficzne
4.interaktywne aplikacje
5.zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo, niestanowiące odrębnej własności Partnerów, stanowią własność PSB i są prawnie chronione. 

III. Numer IP oraz Cookie

PSB  analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.  W trakcie poruszania się  Użytkownika po Serwisie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Użytkownika) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. "clickstream data"). Używana przez Użytkownika przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Użytkownika poprzednio czy adres IP Użytkownika oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez komputer Użytkownika. Serwis może również pobierać anonimowe informacje z komputera Użytkownika za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych ("Internet tags") lub sygnalizatorów www. 

Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Użytkownika gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać.

2. Przykładowe zalecane ustawienie opcji internetowych przeglądarki www (Internet Explorer):
1.wprowadzenie prywatnych danych do formularzy – wyłączone
2. protokół SSL - włączony
3. ActiveX - monituj lub wyłącz
4. Protokół P3P - włącz

IV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu powinny zostać skierowane na adres admin@grupapsb.com.pl
3. PSB zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie.
4. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem zamieszczenia go na tej stronie.